Voorwaarden / Disclaimer

Belangrijk bij het publiceren van artikelen: Lees hier de gebruikersvoorwaarden

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op het aanbod van www.digi-kring.nl

Algemeen
Digi-kring is een laagdrempelige online publicatie tool waarmee iedereen  diensten of producten kan publiceren op internet.  Digi-kring is niet betrokken bij eventuele transacties tussen kopers en verkopers. Om die reden kan Digi-kring dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid (intellectuele eigendom) van adverteerders om producten en/of diensten te verkopen en/of publicaties zoals afbeeldingen/foto's te verspreiden /gebruiken.

Digi-Kring behoudt zich het recht voor om adverteerders en gebruikers (zonder opgaaf van reden) uit te sluiten van haar systeem indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de Nederlandse wetgeving, de openbare orde, de goede zeden en/of de  algemene voorwaarden. Digi-Kring behoud zich ten aller tijden het recht om de desbetreffende artikelen/links te verwijderen, verhuizen, of aan te passen.

De informatie die door Digi-Kring zelf op adverterende websites is geplaatst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin is Digikring niet aansprakelijk voor daarin opgetreden onjuistheden of onvolledigheden. Digi-Kring is niet aansprakelijk voor indirecte en/of directe schade aan adverteerders of gebruikers op de adverterende websites.

Digi-Kring kan uw materiaal technisch dusdanig wijzigen dat het toegankelijk is vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden.

De adverteerder/gebruiker is ten alle tijde verantwoordelijk (op welke wijze ook), voor de inhoud van een geplaatst artikel, tekst en/of doorverwijzing (hyperlink of ander contactpunt).

 

Bij overtreden van een of meerdere algemene- en/of gebruikersvoorwaarden van Digi-Kring kan leiden tot:

Verwijdering van publicaties zonder restitutie van en eventueel verwijdering van een gebruikers-account. 

Voorbeelden hiervan zijn:

Advertenties/artikelen die in een verkeerde website en/of rubriek zijn geplaatst.

Advertenties/artikelen die dubbel zijn geplaatst.

Keywordspam (herhalen of opsommen van dezelfde woorden).

Advertenties/artikelen welke niet in het Nederlands zijn geschreven.

Plaatsen van scrips.

Plaatsen van artikelen/teksten welke van lage kwaliteit zijn (onzin en spam).

Plaatsen van erotische, kwetsende, gok, medicijnen of illegale teksten.

Advertenties/artikelen met een website-vermelding naar websites welke in strijd zijn met ons beleid.

Advertenties/artikelen waarin verboden of verdachte objecten en diensten worden aangeboden.

Advertenties/artikelen die inbreuk maken op (intellectuele eigendom)rechten van derden.

Gebruikers wiens handelen leidt tot klachten van andere gebruikers.

Het verstrekken van inlog-gegevens van Digi-Kring aan derden.

Gebruikers over wie sterke vermoedens bestaan dat zij in strijd met onze gebruiksvoorwaarden en/of de beleidsregels handelen.

Aantal deelnemende websites
Het aantal websites welke via Digi-Kring wordt aangeboden kan wisselend zijn. Digi-Kring behoud zich het recht voor, websites uit haar systeem te verwijderen of aan te passen. Het verstrekken van inlog-gegevens van Digi-Kring aan derden is niet toegestaan.

Credits en tarieven
Niet verbruikte credits komen zonder restetutie te vervallen nadat de geldigheidsdatum is verlopen. Digi-Kring.nl kan ten aller tijden de tarieven wijzigen van credits of kosten per site voor publicatie.

Overmacht en storingen
Digi-Kring is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor posities in zoekmachines van adverteerders en/of gebruikers. Bij storingen op internet, werkzaamheden aan de server of andere redenen waardoor de websites niet actief zouden zijn, wordt geen restitutie aan de adverteerder of gebruiker verleend.

Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen Digi-Kring en de adverteerder/gebruiker is Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan een Nederlandse bevoegde rechter.

Copyright
Deze tool geniet auteursrechtelijke bescherming waarbij het niet is toegestaan de website/script te verveelvoudigen of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan de tool in een iframe te vertonen zonder schriftelijke toestemming van Digi-Kring.nl.

Woord- en beeldmerken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Digi-Kring.nl. Zonder schriftelijke toestemming van Digi-Kring is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. 

Uitlatingen
Digi-Kring is niet verantwoordelijk voor uitlatingen, meningen of boodschappen die door gebruikers op internet zijn geplaatst en deze uitlatingen, meningen of boodschappen geven niet de mening of het beleid van Digi-Kring weer.

Akkoordverklaring
Bij plaatsing van artikelen en/of links op de door Digi-Kring aangeboden websites gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Rechten
Het is niet toegestaan om afbeeldingen waarvan de rechren ontbreken, gekopieerde teksten, scripts, zoekmachine manipulerende teksten en/of trucks te plaatsen op de door Digi-Kring aangeboden websites.

Betrekking tot promotie
Onze promoties kunnen (delen van) uw advertentiemateriaal bevatten. Digi-Kring kan uw materiaal technisch en/of tekstueel dusdanig wijzigen dat het toegankelijk is vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden.

Link/artikel/website aantallen
Opname van artikelen is van onbepaalde duur. Het door ons aangeboden actieve aantal websites is onbepaald. Het aantal door ons aangeboden en/of actieve websites wisselt; er komen sites bij en er vallen websites af. Digi-Kring behoud zich het recht voor om de aangeboden websites ten alle tijde te beeindigen, verkopen en/of over te doen aan derden.

Page rank en Domain autorethy
De Google page rank en de Domain autorethy van de aangeboden websites kan afwijken van de rank die de desbetreffende website had op het moment van plaatsing van uw artikel. Digi-Kring is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de rank van een aangeboden website(s) en/of de website(s) van de adverteerder/gebruiker.

Storingen en positionering in zoekmachines
Digi-Kring is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor posities in zoekmachines (of andere lijsten) van adverteerders/gebruikers. Bij storingen op internet, werkzaamheden aan de server of andere redenen waardoor de websites (tijdelijk of permanent) niet actief zouden zijn, wordt geen restitutie aan de adverteerder/gebruiker verleend.

Activering
Plaatsing van de artikelen/links geschiedt in principe direct na uw plaatsing. Digi-Kring is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor opname van de artikelen/links in zoekmachines of andere directory’s en/of lijsten etc.

Lees ook de gebruikersvoorwaarden